มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

Displaying 1-4 of 4 results.
ประเภททั่วไป
4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4804เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน).pdf
4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4709 นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน).pdf
4708 นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4707 เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4706 นายช่างไฟ้ฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4705 นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4704 นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4703 นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4702 นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4610 สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน).pdf
4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน).pdf
4605 โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน).pdf
4602 พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน).pdf
4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4402 เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4401 เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส).pdf
4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-อาวุโส).pdf
4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
ประเภทวิชาการ
3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3706 วิศวกรสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3705 วิศวกรไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3704 วิศวกรเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3701 วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3608 นักโภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
ประเภทบริหารท้องถิ่น