วันที่ประกาศหัวข้อ
21 กุมภาพันธ์ 2567จ้างค่าจ้างเหมาจัดซุ้มนิทรรศการและติดประดับไฟส่องสว่างงานเกษตรและของดีท่ายางครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กุมภาพันธ์ 2567จ้างค่าจ้างหมาซ่อมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กุมภาพันธ์ 2567จ้างค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดห้องสุขา ศพด.บ้านหนองโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กุมภาพันธ์ 2567จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและ ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 19 - 20

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์