มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 5 results.
รายงานการดำเนินการประเมินจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม อบต.เขากระปุก
คู่มือ ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงานจ้าง ข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น