บุคลากร

โครงสร้างการบริหารอบต.เขากระปุก
ผังคณะผู้บริหาร
ผังโครงสร้างส่วนราชการ
ผังสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา