หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  (Authority)

    ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ตามราย ละเอียดดังต่อไปนี้
        1. หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 67 ซึ่งมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

                1.1  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
                1.2  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ และทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล            
                1.3  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
                1.4  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                1.5  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
                1.6  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                1.7  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                1.8  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                1.9  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
        2.  อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 68 ซึ่งมีหน้าที่อาจจัดทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
                2.1  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
                2.2  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                2.3  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
                2.4  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
                2.5  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์
                2.6  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
                2.7  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
                2.8  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
                2.9  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
                2.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
                2.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
                2.12 การท่องเที่ยว
                2.13 การผังเมือง
         3. หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน ใท้องถิ่นตนเอง ดังนี้
                3.1  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
                3.2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
                3.3  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
                3.4  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
                3.5  การสาธารณูปการ 
                3.6  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
                3.7  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
                3.8  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                3.9  การจัดการศึกษา 
                3.10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
                3.11 การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
                3.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
                3.13 การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
                3.14 การส่งเสริมกีฬา 
                3.15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                3.16 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
                3.17 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                3.18 การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
                3.19 การสาธารณะสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
                3.20 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
                3.21 การควบคุมสัตว์เลี้ยง 
                3.22 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
                3.23 การรักษาความปลอดภัย
                3.24 การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่า 
                3.25 การผังเมือง 
                3.26 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
                3.27 การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
                3.28 การควบคุมอาคาร 
                3.29 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                3.30 การรักษาความสงบเรียบร้อย 
                3.31 กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด        
        4. อำนาจหน้าที่และพันธกิจที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล 
                4.1 แก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
                4.2 ต้องพัฒนาทุนทางสังคมมีความแข็งแรงและยั่งยืน 
                4.3 ต้องเพิ่มสมรรถนะให้ประเทศไทย พร้อมสำหรับการแข่งขัน 
                4.4 การพัฒนาที่ยั่งยืน   

สำนักงานปลัด

     รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจำในองค์การบริหารส่วนตำบล  กำหนดแนวทางและ

แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  และลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติ-

ราชการประจำปีของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายของ  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รวมทั้งกำกับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล  งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล

เขากระปุก  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหาร-

ส่วนตำบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำชับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล  

ให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

งานธุรการ  สารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การจัดทำร่างข้อบัญญัติ  การจัดทำทะเบียน

สมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหารการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมการ  ให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองและบังคับบัญชาพนักงาน

ส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด  การดำเนินการเกี่ยวกับ

การอนุญาตต่าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  และที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง

     หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การจัดทำบัญชี  และทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท

งานการจ่าย  การรับการนำส่งเงินและเอกสารทางการเงินการตรวจสอบใบสำคัญฎีกาเกี่ยวกับ

เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  บำนาญอื่นๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

ฐานะการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินทั้งรายได้และ

รายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  งบการเงิน ณ  วันสิ้นปี

งบประมาณ  งานเกี่ยวกับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล  รวบรวมสถิติเงินได้  ประเภทต่าง ๆ

การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่ง  รายงานเงินคงเหลือ-

ประจำวัน  การรับและการจ่ายขาดเงินสะสม  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์

จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและ  สตง.  การเร่งรัดใบสำคัญและ

เงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้

การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
 

กองช่าง

     หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ของ อบต.  งานบำรุง  ซ่อมแซมและจัดทำทะเบียนแบบก่อสร้างแก่ อบต.  และหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร  การควบคุมดูแลซ่อมแซมวัสดุ  งานกิจการประปาของ อบต.

การสำรวจออกแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร  ตามระเบียบกฎหมายงาน

แผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงาน

ด้านวิศวกรเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล

การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา

การเบิกจ่าย อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  กิจกรรมทางศาสนา  งานทางการศึกษา  การแนะแนว  การวัดผล

การประเมิน  การวางแผนการศึกษา  ส่งเสริมการวิจัย  การวางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล

สถิติทางการศึกษา  เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางปฏิบัติ

ในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย