ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 30 พฤศจิกายน 2566 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 6 พฤศจิกายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 ตุลาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 ตุลาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 19 กรกฎาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกเรื่อง รายงานแสงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 (มกราคม - มีนาคม 2566)
 ประเภท : สถิติการเงิน 13 กรกฎาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)
 ประเภท : สถิติการเงิน 13 กรกฎาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3(เมษายน - มิถุนายน 2566)
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 กรกฎาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 กรกฎาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 เมษายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2(มกราคม-มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566