ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 เมษายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2(มกราคม-มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 มีนาคม 2566 รายงานเงินรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565
 ประเภท :  25 ตุลาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2565)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 25 ตุลาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 12 เมษายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 เมษายน 2565 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 มีนาคม 2565 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 กุมภาพันธ์ 2565 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 มกราคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2565