ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 29 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่องการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
 ประเภท : สถิติการเงิน 21 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2567)
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 พฤศจิกายน 2566 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 6 พฤศจิกายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 ตุลาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 ตุลาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 ตุลาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่อง รายงานงบฐานะการเงินและรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ 30 กันยายน 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 19 กรกฎาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกเรื่อง รายงานแสงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 (มกราคม - มีนาคม 2566)
 ประเภท : สถิติการเงิน 13 กรกฎาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)
 ประเภท : สถิติการเงิน 13 กรกฎาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3(เมษายน - มิถุนายน 2566)