นโยบายและแผน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

     

 1.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  1. 1 ดำเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุงถนนสายหลัก  ถนนสายรอง  เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
  2. 2 ดำเนินการจัดสร้าง ปรับปรุง ระบบประปา คูระบายน้ำและขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง
  3. 3 พัฒนาสนามกีฬา ป่าชุมชนสองใบ  และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสม
  4. 4 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ชุมชน  สวนสาธารณะ และลานกีฬาอย่างทั่วถึง  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  5. 5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จัดแหล่งน้ำโดยการขุดสระ อ่างเก็บน้ำ เจาะบ่อบาดาล  บ่อน้ำตื้น  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
  6. 6 จัดทำผังเมืองชุมชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีแนวทางที่ชัดเจน เป็นไปอย่างมีระบบ
  7. 7 รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ
 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  1. 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชน  และสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้มีการสร้างงาน  สร้างเงิน  สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดี  กินดี  มีสันติสุข
  2. 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบล เช่น กลุ่มหมู่บ้าน  กลุ่มพัฒนาสตรี    กลุ่มเลี้ยงสัตว์ 
  3. 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนำระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง      มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
  4. 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้  โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดระบบการผลิต  การตลาด  ส่งเสริมอาชีพ  และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น
  5. 5 สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน  กิจกรรมการดำเนินงานของ  อสม.  เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน
  6. 6 สนับสนุนการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิต  และสุขภาพพลานามัยของประชาชน
  7. 7 มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง
 3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
  1. 1 ส่งเสริมการศึกษา  และศึกษาดูงานแก่เด็ก  เยาวชน  ประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
  2. 2 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีศักยภาพ  โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอน  และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
  3. 3 ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็ก  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ  คนชรา  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้สูงอายุ  อย่างทั่วถึง  สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม
  4. 4 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร
  5. 5 สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิก  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. 6 ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
  7. 7 จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับตำบล  เพื่อให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนได้ศึกษา  ค้นคว้าข้อมูล  เกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร
  8. 8 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการ  การกีฬาทุกประเภท  เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ     จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย  ลานกีฬากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์กีฬาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
  9. 9 สนับสนุนส่งเสริมกีฬาทุกหมู่บ้าน  และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ทุกระดับ
 4. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  1. 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น  โดยร่วมกันคิด  ร่วมกันทำ  ร่วมกันแก้ปัญหา  และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. 2 สร้างระบบการบริหาร  โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  สุจริต  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
  3. 3 ส่งเสริมให้ประชาชน  ชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วม  กำหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  จัดทำแผน  โครงการในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน
  4. 4 จัดการพัฒนาบุคลากร  เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้  ทักษะ  ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน  และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ  เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 
  5. 5 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก  และมีความพึงพอใจสูงสุด
  6. 6 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน  เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่น  และอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ
  7. 7 จัดโครงการ  อบต.เคลื่อนที่  เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหา  ความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง
 5. นโยบายด้านศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  1. 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการรัฐพิธี  ฟื้นฟู  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
  2. 2 ทำนุบำรุงศาสนา  วัดวาอาราม มัสยิด ในตำบลให้เป็นศาสนาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน
  3. 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมกิจกรรมแห่งสายน้ำ  สืบสานประเพณีวันลอยกระทง
  4. 4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข
 6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  1. 1 จัดให้มีสวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ     และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
  2. 2 รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็ก  เยาวชนและประชาชน  ในการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยก  กำจัดขยะ  และดูแลความสะอาด
  3. 3 รณรงค์ให้มีการกำจัดขยะ  และคัดแยกขยะในครัวเรือน
  4. 4 ส่งเสริมสนับสนุน  กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  และจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน    เพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่มเติม
  5. 5 ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บำบัด  ฟื้นฟู  รักษาและห่วงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม