แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 10 results.
การจัดตั้งกลุ่มพนักงาน อบต ปี 2565
ประกาศข้อกำหนดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565
ประกาศผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศข้อกำหนดพฤติกรรมการทำงาน