เกี่ยวกับ อบต.

ประวัติความเป็นมา

     ประวัติความเป็นมาของตำบลเขากระปุกนั้น  เดิมอยู่ในเขตปกครองของตำบลกลัดหลวง 

อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  ประกาศจัดตั้งเป็นตำบลเขากระปุก เมื่อ พ.ศ.2527 พื้นที่เดิม

เป็นเขตป่าไม้  ประชาชนจากท้องถิ่นอื่นได้เข้ามาจับจองที่ดินเพื่อทำการเกษตร  และ

โดยการจัดสรรของทางราชการตามโครงการตามแนวพระราชประสงค์ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ตำบลเขากระปุกมีถ้ำอยู่หลายแห่ง  คือ หมู่ที่ 3,

หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ซึ่งจากคำบอกเล่าที่สืบต่อกันมาว่าถ้ำเหล่านี้มีเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะ

คล้ายกระปุก ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ถ้ำเขากระปุก” จึงเป็นที่มาของตำบลในปัจจุบัน

    ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2537  รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

พ.ศ. 2538 มีผลให้สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี

เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ  150,000  บาท  อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้  กระทรวง

มหาดไทยได้ประกาศให้สภาตำบลเขากระปุกเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

เมื่อ พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

     ไร่พ่อหลวงคู่บ้าน      แหล่งสำคัญศูนย์เรียนรู้  

     เฟื่องฟูเกษตรกรรม   งามลำถ้ำ ผาน้ำหยด

     ป่าสวยสดสนสองใบ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนา

     สาธารณูปโภคครบครัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน มีการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ

     1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

     2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

     3. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

     4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

     1. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค เพียงพอในการดำรงชีพ

     2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

     3. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

     4. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง 183 239 247 486 คน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว 245 389 394 783 คน
หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก 168 270 292 562 คน
หมู่ที่ 4 บ้านบ่อปะหัง 263 339 365 704 คน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ 205 289 289 578 คน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง 203 307 340 647 คน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ 51 61 53 114 คน
หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา 175 293 326 619 คน
หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ 245 403 384 787 คน
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง 175 246 228 474 คน
หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน 143 315 302 617 คน
หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง 154 205 263 468 คน
หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว 143 282 267 549 คน
หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด 87 139 154 293 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

ที่ตั้ง

     ตำบลเขากระปุกอยู่ห่างจากตัวอำเภอท่ายางไปทางทิศใต้  ประมาณ  32  กิโลเมตร  

สภาพพื้นที่ทางตอนกลางของตำบลเป็นที่ราบสูง  ส่วนทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับป่าไม้ 

ได้แก่   ป่าหนองกระทุ่ม  ป่ายางน้ำกลัดใต้และยางน้ำกลัดเหนือ 

พื้นที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก มีพื้นที่ทั้งหมด 149,252 ไร่ หรือ

238.80 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน แบ่งเป็น

     - หมู่บ้านในโครงการพระราชประสงค์  6  หมู่บ้าน  (หมู่ที่  6 , 8, 9, 11, 13 และ 14) 

     - หมู่บ้านปกติ  8  หมู่บ้าน  (หมู่ที่  1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 และ 12)              

อาณาเขต

     ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอท่ายาง   

จังหวัดเพชรบุรี  ตำบลเขากระปุกมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ

     ติดต่อกับตำบลกลัดหลวง  ตำบลท่าไม้รวก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีแนวเขต

เริ่มต้นจากห้วยหินลาดบริเวณพิกัด  NQ  673028 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวสันเขาน้ำหยด  เขาพุขี้ลิง  เขาพุปะคำ  เขาหนองขุย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามห้วยมะแฟ้ม ห้วยหินเพลิง ติดกับถนน  รพช. สายยางชุม – หนองโรง ที่บริเวณพิกัด

NQ 851129 ไปทางทิศตะวันออกตามลำห้วยหินเพลิงกับถนน รพช. สายเขาลูกช้าง – หนองโรง

ที่บริเวณพิกัด NQ  868111  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  เขาลูกช้าง – หนองโรง

ตัดกับห้วยพังพอนที่บริเวณพิกัด NQ 869122 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวห้วยพังพอน สิ้นสุดที่

จุดบรรจบห้วยพังพอน ห้วยหินเพลิงและห้วยธรรมชาติ บนเทือกเขาหัวแหวน บริเวณพิกัด

NQ  913131  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 28 กิโลเมตร

 ทิศตะวันออก

     ติดต่อกับตำบลเขาใหญ่  ตำบลห้วยทรายเหนือ  ตำบลไร่ใหม่พัฒนา  อำเภอชะอำ

จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดบรรจบห้วยพังพอน  ห้วยหินเพลิงและ

ลำห้วยธรรมชาติบนเทือกเขาหัวแหวน  บริเวณพิกัด  NQ  913131 ไปทางทิศใต้ตามแนวสันเขา

ผ่านยอดเขาพะยอม  บริเวณพิกัด NQ  914094   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวพื้นที่ราบ

บรรจบกับถนนสายหนองพลับกับถนนสายทุ่งเคล็ด –  หนองโรง  บริเวณพิกัด NQ 881071 

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวห้วยโรง  ถึงบริเวณพิกัด  NQ 853078  ไปทางทิศใต้ตามแนว

ห้วยโรงถึงสถานีอนามัยบ้านรางจิก  บริเวณพิกัด NQ  850025  ไปทางทิศใต้ตามถนน

สายหนองพลับ – ยางชุม  สิ้นสุดที่จุดตัดถนนสายหนองพลับ – ยางชุม  กับลำห้วยไม้ตาย 

บริเวณพิกัด NP 821947   รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  30  กิโลเมตร

ทิศใต้ 

    ติดต่อกับตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก

ถนนสายหนองพลับตัดกับห้วยไม้ตายบริเวณพิกัด NQ 821947 ไปทางทิศตะวันตกตามแนว

ห้วยไม้ตายตัดผ่านถนน รพช. บริเวณพิกัด NP 808945 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวห้วยไม้ตาย

ถึงสันเขาถ้ำดิน  บริเวณพิกัด  NP 784928  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวสันเขา

ผ่านบริเวณพิกัด  NP 773933 , NP 764939,  NP 756941, NP 754947 ,NP 751952 ,

NP 744966  ไปทางทิศตะวันตก  ผ่านบริเวณพิกัด  NP 728969  ไปทางทิศตะวันตกผ่านพิกัด

NP 706974 และ NP 690974 ถึงบริเวณสันเขาพิกัด  NP 679977 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ตามแนวสันเขาสิ้นสุดที่แนวสันเขาบริเวณพิกัด  NP 675970  รวมระยะทางด้านทิศใต้

ประมาณ  24  กิโลเมตร


ทิศตะวันตก

     ติดต่อกับตำบลป่าเด็ง  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแนว

สันเขา บริเวณพิกัด  NP 675970 ผ่านเนิน 530 ไปทางทิศเหนือตามแนวลำห้วยหินลาดสิ้นสุด

ที่ห้วยหินลาด บริเวณพิกัด NQ 673028 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  5  กิโลเมตร

การเมืองการปกครอง

     เมื่อปี พ.ศ.2537  รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

พ.ศ. 2538 มีผลให้สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน

3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ  150,000  บาท  อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้  

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้สภาตำบลเขากระปุกเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

เมื่อ พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา  มีพื้นที่ทั้งหมด 149,252 ไร่ หรือ 238.80 ตารางกิโลเมตร

มีหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ลักษณะทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร

     ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรรม  ได้แก่ 

ทำสวน  ทำไร่  และเลี้ยงสัตว์  พืชผลที่สำคัญนิยมปลูกคือ  มะนาว  สับปะรด  กล้วย  ชมพู่ 

มะเขือเทศ  ฯลฯ  นอกจากนั้นทำอาชีพ  รับจ้าง  เลี้ยงสัตว์  

มวลชนจัดตั้ง

     1. ลูกเสือชาวบ้าน     1  รุ่น     จำนวน       75     คน

     2. อาสาพิทักษ์ป่า     1  รุ่น     จำนวน      120     คน

     3. องค์กรพัฒนาบทบาทสตรี    จำนวน       14     หมู่ 

     4. อปพร.     หมู่บ้าน/ตำบล     จำนวน       58     คน

     5. อสม.                              จำนวน      120     คน

ศูนย์/กลุ่มพัฒนาชุมชนของตำบลเขากระปุก

     ศูนย์ข้อมูลระดับตำบล                        1  แห่ง

     กลุ่มออมทรัพย์                                 2  กลุ่ม      หมู่ที่  4 , 9 และ หมู่ที่  13

     กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด                5  กลุ่ม

     ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน                       3  แห่ง

     กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขากระปุก  1  กองทุน

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6  แห่ง  (โรงเรียนขยายโอกาส  3  แห่ง)

     1. โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว   หมู่ที่   2

     2. โรงเรียนบ้านเขากระปุก      หมู่ที่   3

     3. โรงเรียนบ้านหนองคอไก่    หมู่ที่   5                

     4. โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ         หมู่ที่   9  (ขยายโอกาส)

     5. โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว    หมู่ที่   8  (ขยายโอกาส)

     6. โรงเรียนบ้านหนองโรง       หมู่ที่  12  (ขยายโอกาส)

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  1  แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  แห่ง

     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก)

         หมู่ที่ 3

     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว  หมู่ที่    8

     3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ       หมู่ที่    9

     4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง     หมู่ที่  12

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  14  แห่ง

หอกระจายข่าว  จำนวน  4  แห่ง  และเสียงตามสาย  จำนวน  10  แห่ง

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

     วัด  จำนวน  6  แห่ง  และมัสยิด  1  แห่ง

     1. วัดหนองตาฉาว       หมู่ที่    2 

     2. วัดเขากระปุก          หมู่ที่    3

     3. วัดหนองโรง           หมู่ที่    4

     4. วัดหนองเอื้อง         หมู่ที่    6

     5. วัดโป่งเกตุ             หมู่ที่    9   

     6. วัดหุบเฉลา             หมู่ที่  13

     7. มัสยิดอัซซิกรอ 2     หมู่ที่  10

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคม

     ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก มีดังนี้

     1. ถนนดิน จำนวน 20 สาย ความยาว 10 กิโลเมตร

     2. ถนนลูกรัง 165 สาย ความยาว 163.684 กิโลเมตร

     3. ถนนคอนกรีต จำนวน 5 สาย ความยาว 2.880 กิโลเมตร

     4. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 19 สาย ความยาว 16.571 กิโลเมตร

     ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ๆ

     1. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ความยาว 2.30 กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

     2. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 36.00 กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของ

กรมทางหลวงชนบท

     3. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 31.40 กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของ

ทางหลวงแผ่นดิน

การไฟฟ้า

       การบริการด้านไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  มีลักษณะใช้ในครัวเรือน

และไฟฟ้าสาธารณะตามริมถนน  ซึ่งการจำหน่ายไฟฟ้าที่นำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

มีหลายประเภท ได้แก่ บ้านที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรมการเกษตร  ส่วนราชการ  ในส่วนไฟฟ้า-

สาธารณะตามริมถนน  องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก   มีหน้าที่รับผิดชอบในการขยาย

เขตไฟฟ้าสาธารณะ บำรุงรักษา ตามความจำเป็นอันจะต้องสอดคล้องกับงบประมาณ

การสื่อสารและโทรคมนาคม

     ประเภทการสื่อสารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  ประกอบด้วย

     - ประชากรมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ใช้ทุกครัวเรือน

การพัฒนาแหล่งน้ำ

     แหล่งน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  ซึ่งมีการพัฒนาให้อยู่ในสภาพที่สามารถ

ใช้การได้  ดังนี้

     1. ลำห้วย        จำนวน         33     แห่ง

     2. ฝาย            จำนวน        25     แห่ง

     3. สระน้ำ         จำนวน       129     แห่ง

     4. อ่างเก็บน้ำ    จำนวน          5     แห่ง

     5. บ่อบาดาล     จำนวน        90     บ่อ

     6. ประปา          จำนวน        24     แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

     1. ป่าชุมชนเขาสน  (ป่าสนสองใบ)  ในเขตป่าสงวนชะอำ – บ้านหนองโรง ในหมู่ที่ 1 , 10

และ 12

     2. แร่หินสี  แร่หินอ่อน  ป่าสงวนแห่งชาติยางน้ำกลัดใต้  หมู่ที่  6, 8, 11 และ 13

     3. ป่าดิบชื้นในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  หมู่ที่ 8  และ  14

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

     1. ถ้ำเขากระปุก            หมู่ที่   3

     2. ป่าสนสองใบ            หมู่ที่  10

     3. น้ำตกผาน้ำหยด        หมู่ที่  14

     4. น้ำตกหินลาด            หมู่ที่  10 

สถานที่สำคัญในตำบล

     1. โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ   หมู่ที่ 5

     2. ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี   หมู่ที่ 5