"การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มีอายุครบ 6 ปี บริบูรณ์"

19 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

"การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มีอายุครบ 6 ปี บริบูรณ์"

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตำบลเขากระปุก เพื่อการดำเนินการส่งต่อสวัสดิการเชิงรุกให้กับเด็กในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มีอายุครบ 6 ปี บริบูรณ์ติดตามการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข และสวัสดิการอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่เด็กในโครงการฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!