"โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" 21 ส.ค. 66

22 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

"โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"
ตามแผนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขากระปุก วันที่ 22 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคม ตลอดจนความมั่งคงของชาติ ณ โรงเรียนบ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!