แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 6-10 of 10 results.
ประกาศข้อกำหนดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
การจัดตั้งกลุ่มพนักงาน อบต.
ประกาศผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
แผนพัฒนาพนักงาน