แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 11 results.
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
การจัดตั้งกลุ่มพนักงาน อบต ปี 2565
ประกาศข้อกำหนดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565
ประกาศผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564